Nordia Oslo

Lawyers


Espen Esgeth
tel:+47 23 20 30 00
email:espen.esgeth@nordialaw.com

Espen Egseth
tel:+47 92 88 15 50
email:espen.egseth@nordialaw.com

Main tel:+47 22 33 70 00

Offices

Oslo office
Olav V's Gate 6
Oslo
Norway
+47 23 20 30 00
+47 23 20 30 02
oyvind.svendsen@nordialaw.com

Oslo Office
Rådhusgata 24
0151
Oslo
Norway
+47 22 33 70 00
oslo@nordialaw.com

Practice Areas

Business Sectors